جای بسی تاسف که سایت قیام یاران که مرتبط به طلبه سیرجانی بود فیلتر شد.

جای تاسف از این بابت که صدای حق میخواهند خاموش کنند، زهی خیال باطل.